برنامه تلویزیونی پایش

From تلگرام
Jump to: navigation, search

پادمان حمایت رسانه ملی از تولیدملی، شفافیت و رقابت یکشنبه ها ساعت23 شبکه1

ارسال درخواست به ستادپیگیری مشکلات تولید، شرکت در مسابقه جوان موفق96، و درخواست مشاوه کسب وکار (پایش+)

از مسیر: @payeshtvbot

🔖تماس + پایش (درددلهای) مردمی: @payeshtv1

عضویت: https://t.me/payesh1